Przykłady wdrożeń

 

Konwersja danych zapisanych w starym schemacie TBD do bazy danych w nowym schemacie BDOT

Obowiązujące od stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych określa:

  • zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych i bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
  • organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz,
  • tworzenie standardowych opracowań kartograficznych.

Rozporządzenie tworzy warunki do rozwoju państwowej infrastruktury informacji przestrzennej, jej unowocześnienia i aktualizacji zasobów, oraz udostępnianie ich poprzez usługi sieciowe. W zamyśle projektodawców, ma wpłynąć także na usprawnienie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez dostarczenie merytorycznych danych do różnorodnych analiz.

Korzyści z zastosowania aplikacji SprintMAP.ETL:

  • automatyzacja procesu konwersji danych do nowego schematu BDOT,
  • pełna kontrola modelu przekształcenia,
  • obsługa wielu formatów i standardów, umożliwiająca uzupełnianie i aktualizację przygotowanych bazy danych danymi z różnych źródeł.

Zmiany w strukturze danych

Wprowadzane w rozporządzeniu standardy techniczne baz danych pociągają za sobą konieczność dostosowania zbiorów danych do nowych schematów. Dotychczasowy stary schemat TBD zostanie zastąpiony przez nowy schemat BDOT. Całkowicie zmieniono nomenklaturę klas obiektów, ich atrybutów i wartości oraz sposób ich kodowania. Utworzono nowe klasy obiektów, a niektóre usunięto rozdzielając przypisane do nich obiekty do innych klas. Dodano nowe atrybuty i wartości atrybutów oraz zmieniono stosowane typy danych. Aby zachować relację pomiędzy niektórymi klasami obiektów, dodano nowe powiązania pomiędzy ich atrybutami. W przypadku obiektów nieposiadających unikalnych identyfikatorów w ramach całego opracowania, pojawiła się konieczność wygenerowania nowych identyfikatorów według określonego wzoru. Wymienione zmiany wynikają z konieczności unowocześnienia metod opracowania wspomnianych baz danych. Dodatkowo, mają zlikwidować nadmiarowość przechowywanych informacji.

Konwersja danych z wykorzystaniem SprintMAP.ETL

Oprogramowanie SprintMAP.ETL pozwala na usprawnienie i automatyzację procesu konwersji. Dane w starym schemacie odczytywane są poprzez wbudowany moduł importu polskich standardów danych przestrzennych. Równocześnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można przeprowadzić transformację danych do wybranego układu współrzędnych. Aplikacja obsługuje wszystkie układy i odwzorowania, w tym wszystkie polskie, dostępne w środowisku ArcGIS. Bogaty zestaw narzędzi transformacji umożliwia zaprojektowanie odpowiedniego modelu przekształceń. Szczególnie przydatne do konwersji atrybutów będą narzędzia reklasyfikacji wartości, umożliwiające np. zamianę starych kodów wartości na nowe, a także narzędzia operacji warunkowych, automatyzujące proces ponownej klasyfikacji obiektów. Zastosowanie formy grafu do budowy modelu przekształcenia danych znacznie zwiększa jego czytelność. Dzięki temu projektowanie modelu jest działaniem niemalże intuicyjnym. Tryb testowania ułatwia sprawdzenie i poprawę ewentualnych błędów w modelu. Podczas transformacji zachowane zostają związki relacyjne pomiędzy klasami, a dane uporządkowane poprzez połączenie tożsamych, przylegających do siebie obiektów geometrycznych oraz likwidację duplikatów rekordów. Tak przygotowana baza danych w schemacie BDOT może być w równie prosty sposób uzupełniana danymi pochodzącymi z innych źródeł.

 

Model konwersji danych w schemacie TBD do schematu BDOT